Pradžia
lt
en

Administracinių paslaugų sąrašas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. AT-146

Bendrasis skyrius:

1. Duomenų pateikimas apie gautas pajamas, darbo stažą ir kitus juridinius faktus;

2. Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas archyve saugomų dokumentų pagrindu;

3. Pažymos išdavimas apie likviduojamos įmonės dokumentų perdavimą archyvui;

4. Pažymos išdavimas, kai likviduojama ar bankrutavusi įmonė neperduoda dokumentų saugoti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai;

5. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 – 1990 metų okupacijų teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas;

6. Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas;

7. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas;

8. Konsultacijų teikimas Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams ir kitiems asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;

9. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Savivaldybės viešosiose vietose išdavimas;

10. Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas.

Ekonominės plėtros skyrius:

11. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas;

12. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas;

13. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, panaikinimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas;

14. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas;

15. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas;

16. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas;

17. Sutikimų užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais išdavimas.;

18. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas;

19. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas.

Finansų skyrius:

20. Fizinių ir juridinių asmenų mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymais nustatytų lengvatų prašymų priėmimas.

Personalo administravimo ir teisės skyrius:

21. Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba (teisinės informacijos, teisinės konsultacijos teikimas).

Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyrius:

22. Tikslinių kompensacijų skyrimas:

22.1. prašymų pateikimas gauti tikslinę  kompensaciją (slaugos ar priežiūros (pagalbos);

22.2. priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos skyrimas;

22.3. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas;

23. Prašymų pateikimas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojusiam asmeniui;

24. Socialinės pašalpos skyrimas;

25. Vienkartinės socialinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimas;

26. Paramos mirties atveju skyrimas:

26.1. laidojimo pašalpos;

26.2. paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;

27. Vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo, tardymo ar kalinimo metu, žuvusių, mirusių šeimoms skyrimas ir vienkartinės pašalpos jiems laidoti skyrimas;

28. Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po tevykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms kompensacijų skyrimas už būsto šildymą, karštą vandenį, geriamą vandenį, kitas paslaugas;

29. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas;

30. Prašymų dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą nustatymo;

31. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje skyrimas;

32. Išmokų vaikams skyrimas:

32.1. vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas;

32.2. išmokos vaikui skyrimas;

32.3. išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas;

32.4. globos (rūpybos) išmokos skyrimas;

32.5. globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas;

32.6. vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas;

32.7. išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas;

32.8. išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas;

32.9. vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas.

33. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas;

34. Pažymos apie asmens gaunamas (ar ne gaunamas) išmokas išdavimas;

35. Socialinės paramos mokiniams skyrimas:

35.1. Teisės į paramą mokinio reikmenims nustatymas;

35.2. Teisės į mokinių nemokamą maitinimą nustatymas.

36. Išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas;

37. Išvados dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas;

38. Socialinių paslaugų skyrimas:

38.1. bendrųjų socialinių paslaugų teikimas;

38.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga suaugusiems asmenims;

38.3. socialinės globos paslauga likusiems be tėvų globos vaikams;

38.4. dienos socialinės globos paslauga senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims asmens namuose;

38.5. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslauga  suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims;

38.6. apgyvendinimas šeimų krizių centre, patyrusių krizę (smurtą) šeimoje;

38.7. laikino apnakvindinimo paslauga socialinės rizikos asmenims;

38.8. Pagalbos į namus paslauga vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims.

39.  Prašymų pateikimas dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus;

40. Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems asmenims;

41. Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas  socialinės rizikos šeimoms;

42. Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims skyrimas;

43. Būsto pritaikymas neįgaliesiems.

44. Prašymų pateikimas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką;

45. Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju;

46. Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu;

47. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu;

48. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas;

49. Gimimo registravimas;

50. Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita;

51. Tėvystės pripažinimo registravimas;

52. Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas;

53. Įvaikinimo registravimas;

54. Asmens mirties registravimas;

55. Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita;

56. Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas;

57. Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita;

58. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita;

59. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas;

60. Santuokos nutraukimo registravimas;

61. Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita;

62. Asmens vardo ir pavardės keitimas;

63. Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, papildymas;

64. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas;

65. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas;

66. Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas.

Švietimo skyrius:

67. Prašymų dėl lėšų skyrimo kultūrinių tradicijų ir sportinių iniciatyvų skatinimui priėmimas;

68. Prašymų dėl Savivaldybės gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti priėmimas;

69. Paraiškų dėl lėšų skyrimo vaikų ir jaunimo dalyvavimo poilsio ir kituose socializacijos projektuose priėmimas;

70. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas;

71. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas;

72. Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal organizavimas.

Teritorijų planavimo skyrius:

73. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas;

74. Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas;

75. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus;

76. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas;

77. Statybą leidžiančių dokumentų ir rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimas;

78. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas;

79. Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas;

80. Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas;

81. Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas;

82. Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas;

83. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

Ūkio skyrius:

84. Leidimo reguliariam keleivių vežimui vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas;

85. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas;

86. Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui;

87. Savivaldybės turto pagal nuomos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui;

88. Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai;

89. Pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti;

90. Žemės sklypo vertės priedo dėl inžinerinių statinių paskaičiavimas.

Žemės ūkio skyrius:

91. Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo;

92. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas;

93. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas;

94. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas;

95. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas,  registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą;

96. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos;

97. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar ūkininko ūkio išregistravimas;

98. Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams;

99. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams,  miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas;

100. Draudimo įmokų dalinis kompensavimas;

101. Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;

102. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas;

103. Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos įregistravimas, paraiškos duomenų keitimas, išregistravimas, pirmojo lapo duomenų keitimas;

104. Prašymo atlyginti nuostolius, patirtus likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, priėmimas ir patirtų nuostolių įvertinimas;

105. Prašymų dėl padarytos žalos žemės ūkio subjektams priėmimas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius:

106. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas;

107. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas.

Jaunimo reikalų koordinatorius:

108. Paraiškų dėl lėšų skyrimo jaunimo iniciatyvų projektams remti priėmimas. 

Seniūnijos:

109. Gyvenamos vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, priėmimas;

110. Gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, priėmimas;

111. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas;

112. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą priėmimas;

113. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas;

114. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas;

115. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas;

116. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas;

117. Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas bei nagrinėjimas;

118. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose X seniūnijos teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas;

119. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas;

120. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas;

121. Leidimo laidoti išdavimas;

122. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas;

123. Pažymos juridiniams faktams patvirtinti išdavimas;

124. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas;

125. Charakteristikų išdavimas.